Connect with us

INWESTYCJE

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce

Opublikowane

w dniu

Urząd Miejski w Pyrzycach zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Gmina Pyrzyce na lata 2015-2025, które odbywać się będą od 25 lutego do 31 marca 2021 r.

 

Misją tego projektu jest „Efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Pyrzyce zapewniające godne warunki bytowe, rozwój społeczności lokalnej oraz zapewnienie rozwoju wspólnoty w przyszłości”. Zasady rozwoju Gminy Pyrzyce podzielone są na dwie kategorie: zrównoważony rozwój terenów miejskich oraz wiejskich; równomierny rozwój na każdej płaszczyźnie (niwelowanie problemów cywilizacyjnych, zabezpieczenie socjalno-bytowe, atrakcyjna odpowiedź na aspiracje i potrzeby społeczne, efektywne wykorzystanie zasobów).

Według planu w 2025 r. Gmina Pyrzyce jest m.in. ekologiczna, zwiększony zostaje niedobór inwestycji, posiada drogi i komunikację w dobrym standardzie, rozwija ofertę kulturalno-rozrywkową oraz poprawia infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Mury miejskie mają być wizytówką gminy i przyciągać więcej turystów.

W wymiarze społecznym celem strategicznym jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez:
– ochronę środowiska naturalnego,
– wzmacnianie jakości usług publicznych,
– kreowanie bazy i atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego.

Celem dla wymiaru gospodarczego jest kreowanie atrakcyjnego rynku pracy poprzez:
– tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
– aktywny marketing i stymulowanie turystyki.

Natomiast dla wymiaru przestrzennego celem jest zwiększenie dostępności w wymiarze komunikacyjnym i architektonicznym poprzez:
– działania na rzecz budowy nowoczesnej architektury,
– otwartość Gminy Pyrzyce,
– kompleksową rewitalizację.

Dzięki wprowadzonej aktualizacji plany mają być aktualne, uwzględniając wszystkie zmiany jakie zaszły od utworzenia Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce.