Connect with us

EDUKACJA

Dzieci posiadają poważne problemy. Czy niedoborów rozwojowych trzeba się obwiać?

Deficyty rozwojowe i rozmaite dysfunkcje, przekładające się na wolniejsze tempo rozwoju, to problem wielu szkół. Tu już nie chodzi tylko o autyzm, czy Zespół Aspergera, ale o rozmaite zaburzenia takie jak dysortografia, dyskalkulię, dysleksję, dysgrafię i wiele innych. Czy o przyszłość dzieci i młodzieży trzeba się martwić?

 

Nauczyciele mają pełne ręce roboty, w szkołach mają do czynienia z dziećmi posiadającymi rozmaite orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w związku z deficytami rozwojowymi. Z takimi dziećmi trzeba więcej pracować i przede wszystkim pod nie układać pracę. Nauczyciel ucznia z niedoborem rozwojowym musi traktować indywidualnie, a przy tym dbać, by nie wiedzieli o tym pozostali uczniowie w klasie.

My sprawdzamy, ile dzieci w regionie cierpi w powodu rozmaitych deficytów.

W gminie Pyrzyce 3 dzieci posiada orzeczenie o autyzmie, 8 o Zespole Aspergera. Jak informuje Sylwia Gabryelczyk z Wydziału Edukacji pyrzyckiego magistratu, przy specyficznych trudnościach uczenia tj. dysleksja, dysortografia orzeczeń Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie wystawiają. Nie udzielono nam więc informacji o tym, ile dzieci ma problemy z takimi niedoborami.

W gminie Lipiany natomiast urzędnicy monitorują potrzeby uczniów i wiedzą, że w szkołach podległych gminie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) jest 16 uczniów.

Dzieci ze specjalną potrzebą kształcenia jest 17 (w tym z uwagi na zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym, niepełnosprawności sprzężone, słabowidzenie, afazję motoryczną i zagrożenie niedostosowaniem społecznym).

W gminie Warnice z deficytami zmaga się 9 dzieci.

W Bielicach łączna liczba dzieci uczących się w szkołach nad jakimi gmina ma nadzór wobec posiadanych orzeczeń wynosi 20 uczniów.

W Kozielicach 8 dzieci posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ( ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim 4, ze względu na autyzm 1, ze względu na niepełnosprawność ruchową 1, słabosłyszący 1, słabowidzący 1), ponadto opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiada 59 uczniów.

Gmina Przelewice oraz Powiat Pyrzycki (pełniący nadzór nad szkolnictwem średnim) nie udzieliły nam informacji statystycznych.

Przypomnijmy: ze wszystkich gmin w powiecie pyrzyckim Lipiany mogą się pochwalić najlepszy podejściem do zarządzania edukacją i wyrównywania szans. w rankingu Miejsce Przyjazne Edukacji  na 2473 sklasyfikowane w zestawieniu gminy najwyżej plasują się Lipiany, na 123 miejscu w kraju! O zadowalającym wyniku mogą mówić również Bielice (328 miejsce) oraz Kozielice (639 miejsce). Przelewice plasują się na 1211 miejscu w rankingu, Warnice na 1826, a najniższą pozycję zajmują Pyrzyce, to odległe 2081 miejsce!

 

Miejsce zajęte w zestawieniu przez daną gminę to średnia trzech ważnych elementów. Po pierwsze „Dobry start” (ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących m.in. szkołę podstawową). Po drugie „Nierówności” (porównanie samorządów pod względem tego, jak zróżnicowane są wyniki egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajmują gminy, w których uczniowie mają zbliżone do siebie wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową). Po trzecie „Postęp” (odzwierciedla przyrost wiedzy od chwili rozpoczęcia edukacji).